მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!


საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2023 წლის 01 მარტის N91 განკარგულებით დაიწყო შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითიკრედიტი“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი 19001028319).

გთხოვთ იხილოთ ლიკვიდატორის განცხადება


ლიკვიდაცია

იპოთეკური სესხი

500 - 50,000 ლარამდე
1-დან - 60 თვემდე

სესხი უზრუნველყოფის
გარეშე

10,000 ლარამდე
48 თვემდე

იპოთეკური
სესხი

100,000 ლარამდე
120 თვემდე

ბიზნეს
სესხი

100,000 ლარამდე
120 თვემდე

სესხები 10,000 ლარამდე


უზრუნველყოფის გარეშე

შეავსეთ განაცხადი

Equfin Holdings
ccloan Ukraine
Mistercash Ukraine
ccloan spain
GiFund